Bergen Kunsthall dag

Masterseminaret i kunst 2013: "Something is at stake"

Hvordan påvirkes måten kunnskap produseres og overføres på av diskursive omgivelser, og på hvilken måte har disse betydning for hvordan praksiser utføres og subjektiviteter formes?

Det er normer, standarder og formater som dominerer scenen for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverføring i dag - hva er alternativene?

Inviterte gjester vil fungere som katalysatorer i en situasjon med økt diskursivitet og vil stille spørsmål av betydning for seg selv og sine praksiser som utgangspunkt for en bredere diskusjon. Ved å foreslå et flatt og
ustabilt scenario hvor alle tilstedeværende har muligheten til å snakke er hensikten å invertere det tradisjonelle og mindre diskursive formatet som tar utgangspunkt i et skille mellom den som presenterer og publikum. En slik situasjon avhenger av at de som er tilstede uttrykker og lytter til hva de selv og andre bryr seg om og hvordan dette kan gi forståelse for ulike måter å tenke på.

Moderator: Jan Verwoert
Inviterte gjester: Claire Doherty, Ánde Somby, Gitte Villesen

Dato: mandag 29. april, kl. 10-16
Sted: Landmark, Bergen
Språk: Engelsk

..................

"Something is at stake"

How do discursive environments affect the way in which knowledge is produced and transferred and in what way do they impact the manner in which practices are performed and subjectivities shaped?

There are norms, standards and formats dominating the scene of knowledge production and transfer today - what are the alternatives?

Invited guests will be catalysts in a situation of heightened discursivity, they will pose questions of importance to themselves and their practice as points of departure for wider discussion. By proposing a flat and unstable scenario in which all gathered have the opportunity to speak, the intention is to invert the traditional and less-discursive format of presenter/audience. Such a situation depends on those present voicing and listening to what they and others care about and how this offers understanding of different ways of thinking.

Moderator: Jan Verwoert

Invited guests: Claire Doherty, Ánde Somby, Gitte Villesen

Date and time: 29 April from 10am to 4pm
Venue: Landmark, Bergen
Language: English

 

Publisert: 22.03.2013 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin