Stromgaten.jpg

Strategiplan 2012-2016

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Du kan også laste ned en uformattert versjon som PDF:

KHiB strategiplan 2012 - 2016

I 2016

 • er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling like viktig i arbeidet vårt.
 • er vi akkreditert som vitenskapelig høgskole.
 • er vi fortsatt en selvstendig institusjon som samarbeider med relevante partnere om kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, undervisning og forvaltning.
 • er vi samlokalisert i nytt bygg.
 • har vi to avdelinger - kunst og design.
 • oppnår stipendiatene våre PhD-graden gjennom Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet.


............

 
Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

STIMULERENDE, skapende, synlig og solid

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en stimulerende og energisk arena for utvikling av nye ideer og kunnskap.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 • utfordrer etablert praksis og er nytenkende innen kunst og design.
 • styrker kvalitet gjennom å fokusere på prosess og resultat.
 • stimulerer til verdiskaping og deling av kunnskap.
 • er initiativrik og innovativ, og fremmer kritisk refleksjon.
 • videreutvikler et sterkt fagmiljø gjennom målrettet rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale, og gjennom dialog og samarbeid.
 • formulerer overbyggende tema og utvikler prosjekt som inkluderer både faglig ansatte, stipendiater, studenter og eksterne partnere.
 • har et tett samspill mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og kunst- og designfaglig forskning.
 • bidrar til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • er en premissleverandør i internasjonale diskusjoner.
 • er en synlig deltaker i internasjonale prosjekter.


Sektormål:
Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

............


Utdanning

Stimulerende, SKAPENDE, synlig og solid

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 • utdanner kunstnere og designere som er setter dagsorden på sine felt.
 • gir vekstvilkår for kritisk refleksjon, konseptuell tenkning og helhetlig forståelse.
 • bygger på sammenhengen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.
 • gjør utdanningen samfunnsrelevant og fremmer betydningen av kunst og design i samfunnet.
 • tilbyr optimale muligheter for å arbeide på tvers av medier og fagfelt.
 • vektlegger kommunikasjon og dialog i faglig miljø.
 • tilbyr et læringsmiljø der studentene oppmuntres til å være kritiske, selvstendige og utforskende.
 • har en nasjonal og internasjonal profil som reflekteres i sammensetningen av ansatte og studenter.
 • tilbyr etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant, fleksibel og stabil.


Sektormål:
Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

............

Formidling

Stimulerende, skapende, SYNLIG og solid

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en synlig, tydelig og troverdig samfunnsaktør som øker samfunnets bevissthet om verdien av og potensialet til kunst og design.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 • er en opplagt samarbeidspartner for kulturliv, myndigheter og næringsliv for styrking av kunst og design.
 • bidrar i fora der vår kompetanse er en ressurs, og bygger nettverk med relevante partnere.
 • synliggjør virksomheten og møter andres kompetanse i og utenfor Norge.
 • formidler prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om verdien og potensialet i kunst og design.
 • engasjerer seg i en internasjonal kontekst.
 • viser arbeid i profesjonelle sammenhenger.
 • produserer dokumentasjon av og refleksjon over faglig virksomhet som bidrar til faglig utvikling og diskusjon.
 • bidrar til å styrke kunst- og kulturformidling til barn og unge i utdanning.
 • øker eksternt finansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv.


Sektormål:
Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

............

Ledelse, organisasjon og forvaltning

Stimulerende, skapende, synlig og SOLID

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en solid, effektiv og kvalitetsbevisst institusjon som har glede og interesse av samarbeid internt og eksternt. 

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 • fremmer åpen og helhetlig ledelse.
 • bruker ressursene til å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling.
 • stimulerer til utvikling forankret i faglig kvalitet.
 • anvender faglige resultater som grunnlag for videreutvikling av organisasjonskultur, institusjonsidentitet og profilering.
 • opplever ansatte og studenter som ressurser i institusjonens utvikling.
 • fremmer transparent intern kommunikasjon.
 • vektlegger et arbeidsmiljø kjennetegnet av likeverd og toleranse.
 • tar etiske utfordringer alvorlig.
 • arbeider for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø.

 
Sektormål:
Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

Last ned strategiplanen som pdf

Publisert: 08.12.2011 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen