Tinglum_Olsen_Møllendal_1

Godkjente forslag til plan for omstilling

Styringsgruppen har godkjent forslag til plan for omstilling i forbindelse med etablering av det nye fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

Bilde: Dag Rune Olsen, rektor UiB og Gerd Tinglum, interimsdekan, på byggeplassen i Møllendal, der man ønsker at det nye fakultetet skal samlokaliseres. Foto: Thor Brødreskift.

Styringsgruppen for etablering av  et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB hadde sitt første møte tirsdag 6. september 2016.

Styringsgruppen består av:

 • Gerd Tinglum, rektor KHiB/interimsdekan UiB, leder
 • Cecile Ohm, direktør, KHiB
 • Tore Tungodden, assisterende direktør, UiB
 • Frode Thorsen, instituttleder GA
 • Sol Sneltvedt, Forskerforbundet
 • Toril Ivarsøy, Forskerforbundet
 • Jørgen Melve, NTL
 • Lars Helge Nilsen, seniorrådgiver, sekretær


I møtet ble forslag til omstillingsavtale behandlet. Denne skal klargjøre partsforholdet og angi rammene for omstillingen og etableringen av det nye fakultetet. HR-avdelingen ved UiB har utarbeidet et forslag til avtale etter mal fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet. Forslaget ble godkjent av styringsgruppen med noen justeringer som fremkom i møtet. Planen vedtas etter en endelig forhandling mellom departementet og hovedsammenslutningene i arbeidslivet. Planen vil bli gjort tilgjengelig på nett så snart den er vedtatt.

Organisering av prosessen

På sakslisten i første styringsgruppemøte sto også mandat og sammensetning for prosjektgruppen, som skal gjennomføre arbeidet  med virksomhetsoverdragelsen.

Prosjektgruppen består av:

 • Kari Fuglseth, stabsdirektør UiB, leder
 • Henrik Tøndel, seniorrådgiver UiB
 • Kari Bjørgo Johnsen, enhetsleder KHiB
 • Kjerstin Tønseth, administrasjonssjef GA
 • Steinar Vestad, seniorrådgiver UiB
 • Mia Kolbjørnsen, kommunikasjonsrådgiver KHiB
 • Kjetil Utvik Harkestad, seniorkonsulent, sekretær


Mandat for prosjektgruppen:
Med utgangspunkt i premissene som er lagt gjennom fase II i utredningen og i universitetsstyrets vedtak i sak 70/16 skal prosjektgruppen:

 • Koordinere og gjennomføre prosessen med overdragelsen av de ansatte fra KHiB til UiB.
 • Utrede forslag til interimsløsning for styring- og ledelse for det nye fakultetet fra 1.1.17, og beskrive hvordan prosessen for valg av ledelsesmodell kan legges opp.
 • Utrede forslag til organisering av de administrative tjenestene i form av en felles fakultetsadministrasjon med struktur og dimensjonering av administrative tjenester. Det skal etableres en administrasjon som er formålstjenlig for den faglige aktiviteten i det nye fakultetet og som utnytter infrastrukturen og tjenestene som allerede er etablert på UiB.
 • Foreslå bemanningsplan for en fellesadministrasjon for det nye fakultetet.
 • Utforme forslag til budsjett for 2017 som består av dagens budsjett ved KHiB samt dagens budsjett for GA. Finansieringen av det nye fakultetet må følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.
 • Foreslå plan som sikrer tydelig medvirkning og konsistent informasjon og kommunikasjon til alle ansatte og studenter om prosessen.
 • Prosjektgruppens forslag skal legges fram for behandling av styringsgruppen.


Prosjektgruppen kan bestille delutredninger underveis i arbeidet.

Det ble i samme sak lagt frem forslag til mandat for og medlemmer i den faglige referansegruppen som oppnevnes i forbindelse med prosessen.

Den faglige referansegruppen består av:

Fra KHiB:

 • Mona Larsen, dekan
 • Ashley Booth, professor
 • Aashild Grana, dekan
 • Professor Eamon o’Kane, professor
 • Sarah Lesziniski, student
 • Arild Våge Berge, student


Fra Griegakademiet:

 • Jill Halstead Hjørnevik, førsteamanuensis
 • Magne Thormodsæter, førsteamanuensis
 • Jostein Gundersen, forsker og vikar - førsteamanuensis (gruppe B)


Gruppen vil bli supplert med hhv to gruppe B-representanter fra KHiB og en studentrepresentant fra Griegakademiet.

Mandat for referansegruppen:
Referansegruppen skal gi innspill og anbefalinger til prosjektgruppen og styringsgruppen for å sikre at anbefalingene ivaretar behov knyttet til primæroppgavene innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, forskerutdanning, utdanning og formidling.

Plan for kommunikasjon og fremdrift

Styringsgruppen vedtok også fremdrifts- og kommunikasjonsplaner for prosessen, som skal føre frem til etableringen av det nye fakultetet fra 1. januar 2017. Prosjektet vil ha delprosesser som handler om administrativ organisering, interimsmodell for ledelse, budsjett 2017 og budsjettmodell, overdragelse av de ansatte og kommunikasjon. Det legges opp til workshops, faglige seminarer, møter med verneombudene, gruppevise og individuelle samtaler med ansatte og samleside på nett, der relevante dokumenter og nyheter blir lagt ut.

Les referatet fra møtet her.

Les kommunikasjonsplanene her.

Samleside for prosessen finnes foreløpig på nett her.

Disse sidene vil i løpet av september flytte over til uib.no. Ny nettadresse blir annonsert når disse sidene er klare.

Publisert: 09.09.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen