Valg.jpg

Anbefaler valg av interimsstyre

Interimsfakultetsstyre, navn, budsjett for 2017 og organisering av administrative og tekniske tjenester var blant sakene som ble behandlet i styringsgruppemøte for etablering av et nytt fakultet for kunst, musikk og design 4. oktober 2016.

Styringsgruppen diskuterte i møtet hvordan det nye fakultetet skal ledes i første fase, og landet på en anbefaling til universitetsstyret.

Går det som styringsgruppen anbefaler blir det avholdt valg til  interimsfakultetsstyre for det nye fakultetet før jul, slik at dette styret kan være på plass fra 1. januar 2017.

Det nye styret skal velges av og blant ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet. Det foreslås at interimsstyret skal bestå av 11 medlemmer og ha følgende sammensetning:

  • Interimsdekan
  • Tre medlemmer fast vitenskapelig ansatte/faglig ansatte på åremål
  • Et medlem midlertidig vitenskapelig ansatte
  • Et medlem teknisk-administrativt ansatte
  • Tre studenter
  • To eksterne medlemmer


Interimsstyret skal fungere frem til 31. juli 2017.

Les mer om interimsledelse og valg av ledelsesmodell  i referatet fra møtet i styringsgruppen her.

Navn og budsjett

Styringsgruppen anbefaler følgende navn for det nye fakultetet:

  • Fakultet for kunst, musikk og design. (Faculty of Fine Art, Music and Design).


Instituttnavn skal behandles i neste møte.

Styringsgruppen er enige om prinsipper for budsjett for 2017. Universitetsstyret skal vedta budsjettforslag i møte 20.oktober. Det anbefales at det nye fakultetet tilpasses UiBs budsjettfordelingsmodell fra 2018. Det forutsettes at finansieringen skal følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.

Organisering av administrasjonen

Det ble også gitt tilslutning til prosjektgruppens innledende innspill om organisering og dimensjonering av administrative og tekniske tjenester ved det nye fakultetet.

Styringsgruppen ga noen føringer for hvordan de ønsker at det skal arbeides videre med dette. De understreker at dette er ment som hovedretninger, og at det kan være oppgaver og tjenester som best kan løses ved en kombinasjon av modeller.
Alle de teknisk-administrativt ansatte ved KHiB og GA er involvert i workshops, der det arbeides med disse spørsmålene.

Publisert: 07.10.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen