Prosjektgruppen_fase2_struktur

Utredning av nytt kunstnerisk fakultet ved UiB, fase 2

"KHiB-UiB-strukturutredning - fase 2" er i gang. Det er oppnevnt en prosjektgruppe som skal utrede ulike problemstillinger rundt opprettelse av et nytt kunstnerisk fakultet. Gruppen skal levere sin rapport innen 15. april 2016.

Bilde: Prosjektgruppen som skal utrede opprettelsen av et kunstnerisk fakultet ved UiB. Fra venstre foran: Aashild Grana, Hilde Kramer, Ingvild Gilhus og Nina Malterud. Fra venstre i midten: Steinar Vestad, Mona Larsen og Frode Thorsen. Bakerst: Kari Bjørgo Johnsen og Brynjulf Stige. Foto: Mia Kolbjørnsen

Styrene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen ga i møter 29. oktober 2015 tilslutning til å arbeide videre med utredning av et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB. Dette var i tråd med anbefalinger gitt i rapporten "KHiB-UiB strukturutredning fase 1". Les mer om dette her.

En styringsgruppe med representanter fra ledelse, tillitsvalgte og studenter ved begge institusjonene konstituerte seg i begynnelsen av desember, og har oppnevnt en prosjektgruppe med mandat til å utrede problemstillinger omkring faglige ambisjoner, organisasjon og styring, ressurser og administrative spørsmål som angår opprettelse av et kunstnerisk fakultet.

Les protokoll for konstituerende møte i styringsgruppen her.

Prosjektgruppen består av:

•    Dekan Aashild Grana, KHiB
•    Dekan Mona Larsen, KHiB
•    Professor Hilde Kramer, KHiB
•    Enhetsleder Kari Bjørgo Johnsen, KHiB
•    Instituttleder Frode Thorsen, UiB
•    Professor Brynjulf Stige, UiB
•    Professor Ingvild Gilhus, UiB
•    Seniorrådgiver Steinar Vestad, UiB

Prosjektgruppen ledes av dekan Aashild Grana. Seniorrådgiver Nina Malterud, KHiB, vil være prosjektgruppens sekretær. Prosjektgruppen har frist til 15. april 2016 for å levere rapporten "KHiB-UiB-strukturutredning - fase 2".

Les mandatet for prosjektgruppen her.

Prosjektgruppen har hatt sitt første møte 7. desember og går for alvor i gang med arbeidet rett over nyttår. Felles seminar for ansatte ved Griegakademiet og KHiB 8. januar vil være en markering av at arbeidet er i gang.

Les programmet for seminaret her.

Les rapporten "KHiB-UiB strukturutredning 2015, fase 1" her.

Utredningen i fase 2 blir ferdig ca 20.04.

Prosjektgruppen leverer sin rapport til styringsgruppen 12.04.
I møte 18.04 vil styringsgruppen gjennomgå rapporten og lage sin egen uttalelse med kommentarer.
Prosjektgruppens rapport offentliggjøres så snart som mulig etter dette møtet.
 
KHiB inviterer til informasjonsmøte om prosjektgruppens rapport torsdag 21.04 kl 12-14, i C. Sundtsgt. 53.
 
Underveis i sitt arbeid har prosjektgruppen bestilt delutredninger, som har gitt grunnlag for deler av rapporten og som vil bli brukt videre i senere faser.
Disse kan leses her:
 
Rapport fra arbeidsgruppe utdanning KHiB og GA
Rapport fra arbeidsgruppe administrasjon og infrastruktur
Opprettelse av nytt fakultet, økonomiske vurderinger
samt
Bakgrunnsdata KHiB og GA: tall ansatte og studenter DBH 2015

Publisert: 08.12.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen