Rektorvalg_2010_Peter-Klasson.jpg

Kunst- og designhøgskolen i Bergen søker ny rektor

Kunst- og designhøgskolen i Bergen søker faglig sterk rektor med integritet og handlekraft. Ny rektor velges blant KHiBs ansatte eller blant eksterne kandidater i mars/april med tiltredelse i august 2014.

Ny rektor velges blant KHiBs faglig ansatte eller blant eksterne kandidater med solid kompetanse og ledererfaring innen relevant fagområde. Den som blir valgt, trer inn i en femårig åremålsstilling. Rektorer ved KHiB kan gjenvelges for én periode.

Nåværende rektor ved KHiB går over i ny stilling som rektor for Stockholms konstnärliga högskola fra april 2014.

KHiB er en av to nasjonale institusjoner som tilbyr utdanning på BA- MA- og PhD-nivå innen kunst og design. Med 350 studenter og 117 ansatte utgjør KHiB et betydelig lærings- og fagmiljø for skapende kunstnerisk
virksomhet i Norge.

KHiB har høye faglige ambisjoner. Utdanningene er basert på de ansattes kunstneriske utviklingsarbeid (KU), som i Universitets- og høgskoleloven er likestilt med forskning. I norsk kontekst omfatter KU hele det estetiske
feltet, fra musikk og scenekunst til visuell kunst og design.

Utdanning og KU er forankret i samarbeid med lokale og internasjonale utdannings- og kulturinstitusjoner. KHiB ønsker å spille en synlig og aktiv rolle som formidler av kunst og design i samfunnet.

Den faglige virksomheten er organisert i to avdelinger, Avdeling for kunst og Avdeling for design.

KHiB kan tilby:
• et inspirerende og internasjonalt fagmiljø med høyt aktivitetsnivå
• profesjonelle og engasjerte kolleger
• motiverte og ambisiøse studenter
• nytt bygg med planlagt innflytting i 2017

Rektor er styrets leder, og skal sammen med fagmiljøene utvikle faglige, forskningsmessige og utdanningspolitiske strategier. Rektor har i samarbeid med dekanene ansvar for å utvikle velfungerende KU-grupper og drive faglig fundert organisasjonsutvikling.

Sentrale oppgaver og utfordringer de neste årene:
• lede arbeidet med nybygg i samarbeid med prosjektleder, direktør og organisasjonen forøvrig
• videreutvikle KHiBs status som vitenskapelig høgskole
• strategi- og organisasjonsutvikling

Krav til lederkompetanse:
• lede strategiske utviklingsprosesser
• lede og arbeide i team, skape oppslutning om felles utfordringer og mål i en kompetanseorganisasjon
• kommunisere tydelig med samarbeidspartnere internt og eksternt
• være utviklings, løsnings- og resultatorientert
• legge til rette for gode læringsprosesser, utvikle lærings- og arbeidsmiljø
• inspirere og motivere medarbeidere
• målbære engasjement, pågangsmot og raushet

Krav til utdanning og erfaring:
• høyere relevant utdanning og/eller kunst-/designfaglig praksis på høyt nivå
• dokumentert ledererfaring
• erfaring fra kunstnerisk eller designfaglig virksomhet, legitimitet innen kunst- og designfeltet
• interesse for utdanning og KU/forskning, og sammenhengen mellom dem
• kjennskap til aktuelle kunst- og designfaglige diskurser, nasjonalt og internasjonalt
• kjennskap til lov- og avtaleverk
• har nasjonalt og internasjonalt nettverk
• behersker et skandinavisk språk og engelsk både skriftlig og muntlig

Ønskelig:
• erfaring fra endringsledelse
• erfaring fra KU
• kjennskap og interesse for undervisning og veiledning
• kjennskap til universitet- og høgskolesystemet
• lederutdanning
• bosted Bergen
• medieerfaring

Om valgprosessen:
Valgprosessen er beskrevet i KHiBs valgreglement.

Viktige datoer:
10. februar 2014: frist for å levere forslag til interne og eksterne kandidater til valgkomitéen. Kandidatene skal være forespurt om de stiller til valg. Alle forslag skal være vedlagt skriftlig samtykke fra kandidaten, utformet som en kort motivasjonsbeskrivelse. Kortfattet CV vedlegges.

Alle forslag behandles konfidensielt og fortrolig. Utvalgte kandidater må påregne å bli intervjuet av valgkomitéen før valgkomitéen legger fram sin innstilling.

11. mars 2014: Kandidaten(e) som blir innstilt av valgkomitéen presenteres for velgerne.

8. april 2014: Valgdato (med forbehold om styregodkjenning).

Valgkomiteen består av:
• Morten Walderhaug, eksternt styremedlem og leder for valgkomitéen
• Ashley Booth, professor ved Avdeling for design
• Frans Jacobi, professor ved Avdeling for kunst
• Kari Bjørgo Johnsen, leder Enhet for kvalitetsutvikling
• Sarah Leszinski, student
• Sølve Westli, student

Valgkomiteen leverer sin innstilling til valgstyret, som presenterer kandidatene for velgerne, KHiBs studenter og ansatte. Det blir arrangert et valgmøte hvor samtlige kandidater presenterer seg og sitt kandidatur.

Stemmer vektes etter følgende fordelingsnøkkel:
Faglig ansatte 62,5%
Studenter 22,5%
Teknisk/administrativt ansatte 15%

Normalt velges rektor og prorektor samtidig. Ettersom nåværende rektor går av, gjelder årets valg kun rektorstillingen. Spørsmål rettes til valgkomiteens medlemmer eller leder Morten Walderhaug, 91309204 / mowa[at]online.no.

Publisert: 16.01.2014 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin