FoU-samling-Kate-Hilde

Råd og utvalg ved KHiB

I kunst- og designhøgskolens organisasjon er det en rekke råd og utvalg som på ulikt vis bidrar til å kvalitetssikre driften og stake ut de overordnede strategiske mål.

Styret
Kunst- og designhøgskolens øverste organ er KHiB-styret. Rektor er styreleder, og det har medlemmer fra alle tree avdelinger og fra administrasjonen samt to studentrepresentanter. Styret har også fem eksterne medlemmer oppnevnt av departementet.

Avdelingsrådene
Hver avdeling ved KHiB har et avdelingsråd. Det skal brukes aktivt i den videre strategiske utviklingen av avdeling og institusjon som helhet.

Arbeidsmiljøutvalget                                                                                                                          Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved KHiB er et frittstående, besluttende og rådgivende organ som har som
sin hovedoppgave å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved KHiB skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.

Råd for samarbeid med arbeidslivet
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal bidra til å utvikle og styrke kunsthøgskolens kontakt og samarbeid med arbeidslivet. RSA skal gi råd til kunsthøgskolen om forholdet til arbeidslivet for kunstnere og designere. Rådet skal drøfte og synliggjøre kunsthøgskolens betydning for arbeids-, nærings- og kulturliv.