drift-tor-2011.jpg

Driftsrutiner

Kunst- og designhøgskolen er arbeidssted for oppunder 100 ansatte og studiested for 350 studenter fordelt på fem bygg. For at alle skal ha en funksjonell og trygg arbeidsdag har driftsenheten utarbeidet en rekke prosedyrer for å oppnå dette.

Parkering

Ansatte som vil benytte parkeringsplassen ved Strømgaten 1 må henvende seg i resepsjonen for  parkeringstillatelse. Studentrådet fordeler parkeringstillatelser til studentene. Studenter som er gitt slik tillatelse må også henvende seg i resepsjonen.

Se vedlagte reglement for bruk av parkeringsplassen ved Strømgaten 1.

Parkeringsreglement ved KHiB

Gass/brannfarlig vare

Driftsenheten har ansvaret for at faste opplagte anlegg for gass tilfredstiller forskriftene. Det er ikke tillatt å oppbevare større gassmengder eller brannfarlig vare enn det er lagringstillatelse for. Hver enkelt avdelingen er ansvarlig for at den fastsatte mengde av gass og brannfarlige varer overholdes.

Spesialavfall

KHiB har rutiner for oppsamling og avhending av spesialavfall. Opplysning om ordningen fås ved driftsenheten.

Renhold

Hver enkelt har ansvar for at det er tilstrekkelig ryddig ved arbeidsplassen til at renholdet kan gjennomføres på forsvarlig måte. Hvis renholdet vanskeliggjøres på grunn av manglende rydding, vil gjenstander og matreriell kunne bli kastet uten forutgående varsel.

Rydding

Det blir arrangert storrydding ved studieårets slutt. Studentene kaster alt boss som har hopet seg opp i løpet av året. Hver avdeling er ansvarlig for å organisere ryddingen. Driftsenheten sørger for tistrekkelig med containere utenfor hvert bygg.

 

Publisert: 21.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin