it-rack.jpg

Teknisk infrastruktur - rutiner og forvaltning

IKT-enheten og driftsenheten ivaretar teknisk infrastruktur ved kunst- og designhøgskolen.

IKT-enhetens oppgaver
IKT-enheten har sammen en viktig rolle når det gjelder samarbeid om felles mål for IKT-driftsarbeidet, holde i hevd et felles sett med prosedyrer og retningslinjer som ivaretar et høyt sikkerhetsnivå og som sikrer høy kvalitet og kostnadseffektive IKT-driftsløsninger ved KHiB.

Driftsenhetens oppgaver
Driftsenheten har ansvar for bygningsmassen som hører inn under KHiB, og skal sikre god forvaltning og infrastruktur. Driftsenheten har også ansvar for å følge opp at stab og studenter følger reglementet for Brannvern og sikrer gode HMS rutiner.

Drift har også ansvar for teknisk utstyr for telefoni og adgangskontroll.