kari-aslaug-2.jpg

Etiske retningslinjer for studenter og ansatte

De etiske retningslinjene for statstjenesten gjelder for alle ansatte ved kunst- og designhøgskolen.

De etiske retningslinjene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) har tre deler:

A. Etiske retningslinjer for statstjenesten- De fem hovedpunktene i disse er gjengitt for å danne overbygning for de institusjonsspesifikke retningslinjene i del B og C

B. Etiske retningslinjer for kunst- og designfaglig virksomhet ved KHiB

C. Etiske retningslinjer for forholdet mellom ansatte og studenter ved KHiB

De etiske retningslinjene for statstjenesten gjelder for alle ansatte ved Kunst- og designhøgskolen.

Kunst- og designhøgskolens spesifikke etiske retningslinjer skal bidra til å styrke fokus på faglige forhold eller institusjonelle relasjoner som krever særlig oppmerksomhet i forhold til etiske spørsmål, og slik fungere som en Vær varsom-plakat for arbeidet ved kunst- og designhøgskolen. Ansatte og studenter innen institusjonen står i gjensidig forpliktende ansvarsforhold som er annerledes enn det å være selvstendig designer eller kunstner. Vurderinger av holdninger, handlinger og ansvar vil måtte ta den institusjonelle forpliktelsen i betraktning.

For ansatte medvitenskapeligkompetanse gjelder for øvrig de etiske reglene for forskning og normene for god forskningskikk, slik disse er utformet av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

KHiBs etiske retningslinjer innarbeides i informasjonsmateriell som alle nyansatte og nye studenter mottar. Retningslinjene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på KHiBs nettsider på norsk og engelsk.

Administrerende direktør har det formelle ansvar for at ansatte er kjent med sine forpliktelser som statsansatt og de etiske retningslinjer for KHiB. Det operasjonelle ansvar tilligger personalenheten.

Studentene bekrefter ved inngåelse av studiekontrakten at de har lest retningslinjene. Dekanene har ansvar for å informere om etiske retningslinjer når studentene begynner sine studier ved KHiB.

De etiske retningslinjene gir i mange tilfelle ikke klare svar, men skal stimulere til kritisk tenkning, debatt og bevissthet om ansvar. Ved usikkerhet og uenighet om etiske spørsmål skal faglig ansatte og studenter forholde seg til dekan. Administrativt ansatte forholder seg til sin nærmeste overordnete. Om nødvendig bringes diskusjoner fram for institusjonens ledelse.

Ledere har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. For det andre fordi ledere selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er lederes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Første del (A): Etiske retningslinjer for statstjenesten

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hensynet til innbyggerne

Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser,plikter statsforvaltningen - og dermed den enkelte ansatte - å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.

1.2 Hensynet til statens omdømme

Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.

2. Lojalitet

2.1 Lydighetsplikt

Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

2.2 Rapporteringsplikt

Statsansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden.

2.3 Effektivitetsplikt

Statsansatte plikter å bruke og ta vare på statens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med statens midler. For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.

3. Åpenhet

3.1 Offentlighet

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med statens virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan staten skjøtter sine oppgaver.

3.2 Aktiv opplysningsplikt

Staten har en aktiv opplysningsplikt. Statsansatte skal alltid gi korrekte og til strekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.

3.3 Ansattes ytringsfrihet

Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold.

3.4 Varsling om kritikkverdige forhold (whistleblowing)

Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt. Konferer for øvrig "Varslingsrutiner ved KHiB" (link til nettplassering).

4. Tillit til statsforvaltningen

4.1 Habilitet

Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.

4.2 Ekstraerverv og bierverv

En statsansatt kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den statlige arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det må være åpenhet om statsansattes ekstraerverv og bierverv m.v. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen.

4.3 Overgang til annen virksomhet

Ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen er det viktig å sikre at innbyggernes

tillit til forvaltningen ikke blir svekket, eller at statens interesser i et forhandlings- eller samhandlingsforhold ikke blir skadelidende. Arbeidsgiver må derfor vurdere om det for enkelte stillinger må innføres en karanteneklausul ved inngåelse av arbeidskontrakten.

4.4 Kontakt med tidligere kolleger

Alle ansatte skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplysninger.

Dette gjelder bl.a. overfor tidligere kolleger, og spesielt der som de representerer en partsinteresse i forhold hvor staten er beslutningsmyndighet, eller er ansatt i virksomhet som er i et samhandlings- eller forhandlingsforhold til staten.

4.5 Mottak av gaver og andre fordeler

Statsansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot - eller legge til rette for å motta - gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres tjenestehandlinger.

Statsansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjeneste handlinger.

4.6 Tilbud om gaver og andre fordeler

Statsansatte skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger.

5. Faglig uavhengighet og objektivitet

5.1 Faglig uavhengighet

Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at statsansatte skal legge sine faglige kunnskaper og sitt faglige skjønn til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen.

Andre del (B): Etiske retningslinjer for kunst- og designfaglig virksomhet ved KHiB

B.1 Ansattes ansvar for å belyse etiske spørsmål knyttet til faglig arbeid

Alle faglige ansatte har ansvar for at det fokuseres på etiske spørsmål i forhold til kunst- og designfaglig virksomhet ved KHiB, og skal aktivt medvirke til at slike forhold tematiseres i forhold til undervisningssituasjoner som kan innebære etiske utfordringer for studentene.

Dekanen skal involveres dersom virksomhet i fagmiljøene utløser diskusjon av betydning i forhold til etiske spørsmål.

B.2 Juridisk ansvar

I utvikling av kunstneriske og designfaglige prosjekter ved KHiB som innebærer spørsmål om lovlighet, skal den/de ansvarlige ta dette opp med lærer eller leder for å kartlegge ansvarsforhold og mulige konsekvenser. Slike spørsmål kan i noen tilfelle være komplekse og kreve grundig profesjonell gjennomgang. Studentarbeider innenfor kunst- og designhøgskolens rammer som bryter norsk lov, kan medføre juridisk ansvar også for veileder og institusjon.

Man bør vise særlig varsomhet dersom faglig virksomhet utøves på et territorium som er under en annens stats lovgivning.

B.3 Opphavsrett

Kunst- og designhøgskolens studenter og ansatte skal ha høy bevissthet om egne og andres opphavsmessige rettigheter, og plikter å sette seg inn og følge de regelverk som gjelder. Det er viktig å være klar over nyere opphavsmessige retningslinjer som håndterer åpen deling eller beskyttelse av egne verk.

B.4 Ytringsfrihet

Kunst- og designhøgskolens studenter og ansatte skal forholde seg til de grenser som norsk lovgivning setter for ytringsfrihet, og fokusere på dette underveis når det er relevant i prosjektarbeid. Spenningsfelt mellom egen ytringsfrihet og andres integritet og faglige eller ideologiske posisjon skal vises høy oppmerksomhet. Det skal vises særlige hensyn overfor grupper eller individer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sin delaktighet i et kunst-/designfaglig prosjekt. Andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft skal ikke misbrukes.

B.5 Faglig opptreden i det offentlige rom

I faglig virksomhet knyttet til kunst- og designhøgskolen skal både studenter og ansatte utvise et bevisst etisk skjønn når det gjelder hvordan de designfaglige, kunstfaglige eller forskningsmessige resultater fremstår i offentligheten.

B.6 Kildevern og anonymitet

Studenter og ansatte som er involvert i kunst- og designfaglig arbeid av dokumentarisk/journalistisk/aksjonistisk karakter, må forholde seg til etablerte etiske retningslinjer innen de aktuelle felt når det gjelder kildevern, samtykke, anonymisering med mer.

Tredje del (C): Etiske retningslinjer for forholdet mellom ansatte og studenter ved KHiB

Undervisning brukes her som fellesbetegnelse for undervisning, prosjektarbeid og veiledning.

C.1 Respekt for studentens personlige og faglige integritet

I undervisningsrelasjonen eksisterer det et asymmetrisk maktforhold. Faglig ansatte må være seg bevisst denne asymmetri og sin egen autoritet. Særlig sårbar kan studenten være ved individuell veiledning og i små grupper. Faglig ansatte må vise respekt for studentens personlige og faglige integritet og avstå fra handlinger eller uttalelser som kan oppfattes som angrep på studentens integritet. Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten. Faglig ansatte må unngå atferd som kan virke ekskluderende og krenkende for enkeltmennesker og grupper. Man skal være særlig varsom med ord eller handlinger som kan oppfattes som uønsket seksuell oppmerksomhet.

C.2 Doble relasjoner i forholdet ansatt/student

Ansatte må være seg sin rolle bevisst og ha et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon. Doble relasjoner bør ikke forekomme. Hovedregelen i en slik situasjon er at dekanen skal varsles og at et undervisningsforhold skal brytes dersom det oppstår et habilitetsproblem ved bedømming av studentens arbeid.

Med doble relasjoner menes at den ansatte innehar flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, for eksempel når den ansatte har et økonomisk-, kjærlighets- eller nært slektskapsforhold til studenten.

C.3 Tillit, diskresjon og fortrolighet

Ansatte skal utvise stor tilbakeholdenhet i omtale av andre studenter og kolleger overfor studentene. Ansatte skal utvis stor varsomhet ved fortrolig informasjon om studenter, men må være oppmerksom på at studenter ikke alltid er underlagt samme forpliktelse. Dersom faglig ansatte finner det nødvendig å videreformidle personlig konfidensiell informasjon om studenter til andre kolleger, skal dette skje med stor aktsomhet.

Faglig ansatte har et særlig ansvar for å være varsom ved omtale av faglige vurderinger og interne kollegiale forhold. Faglig ansatte må være seg bevisst sin rolle som studenten(e)s lærer ved KHiB, også i sammenhenger utenfor utdanningsinstitusjonen.

C.4 Oppmerksomhet omkring studentenes velferd

Dersom ansatte eller medstudenter vurderer det slik at en student trenger hjelp på grunn av personlige problemer, er hovedregelen å oppfordre studenten til å oppsøke aktuelle hjelpeinstanser. I slike tilfeller bør dekan og/eller studiesjef varsles. Det er en selvfølge at fortrolige opplysninger ikke videreformidles til utenforstående.

C.5 Faglig redelighet

Dersom faglig ansatt ønsker å anvende studentens ideer og materiale i egen virksomhet, må han/hun sørge for å innhente tillatelse fra studenten på forhånd.

Lenker til eksterne ressurser:

1.Etiske retningslinjer for statstjenesten (Moderniseringsdepartementet, 7. september 2005): http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/bro/2005/0001/ddd/pdfv/256519-etiske_retningslinjer_bokm.pdf

In English: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/bro/2005/0001/ddd/pdfv/281750-etiske_retningslinjer_engelsk_revidert.pdf

2.For ansatte med vitenskapeligkompetanse gjelder for øvrig de etiske reglene for forskning og normene for god forskningskikk, slik disse er utformet av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Konferer: http://www.etikkom.no/

3.Opphavsmessige rettigheter http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html

4.Nyere opphavsmessige retningslinjer som håndterer åpen deling eller beskyttelse av egne verk. http://www.creativecommons.org/

5.Hjelpeinstanser for studenter; kunsthøgskolen er en del av Samskibnaden i Bergen, som har flere ulike tilbud for å hjelpe studenter: /khib/Studier/Studiehaandbok/Studentvelferd

Publisert: 22.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 12.08.2015 av admin