likestilling.jpg

Personalpolitikk ved kunst- og designhøgskolen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal vektlegge sentrale prinsipper som helhetssyn, dialog, kreativitet, åpenhet og fokus på medarbeiderutvikling.

PERSONALPOLITIKK VED KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN

Innhold
Overordordnede personalpolitiske mål

Personalpolitiske områder

1 Rekruttering og bemanning

2 Introduksjon og avgang

3 Kompetanseutvikling

4 Organisasjonsutvikling

5 Arbeidsmiljø, attføring og
rusmiddelarbeid

6 Likestilling

7 Livsfase- og seniorpolitikk

8 Lønnspolitikk

Overordnede personalpolitiske mål

Kunst- og designhøgskolen i Bergen tar i formuleringen av personalpolitiske mål utgangspunkt i de områder som styret har vektlagt i strategisk plan, samt samfunnsrollen som utdanningsinstitusjon og øvrige rammebetingelser.
Intensjonen er at personalpolitikken skal bidra til å nå de mål som er fastsatt i strategisk plan. Alle ansatte har ansvar for å bidra til at kunst- og designhøgskolen når sine fastsatte mål. Organisasjonskulturen skal bidra positivt til at kunst- og designhøgskolen er en lærende organisasjon som kontinuerlig tilpasser seg nye utfordringer.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal vektlegge sentrale prinsipper som helhetssyn, dialog, kreativitet, åpenhet og fokus på medarbeiderutvikling. Ledere som fremmer disse prinsippene vil bidra til å utvikle og forvalte våre
menneskelige ressurser på best mulig måte.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal kjennetegnes ved en organisasjonskultur som fremmer engasjement og arbeidsinnsats. I dette ligger at kuns- og designthøgskolen skal preges av at helhetstenking og forståelse for helheten bidrar til å skape respekt for faglig mangfoldighet og samhandling på tvers av intern organisasjonsstruktur. Personalet er sammen med studentene den viktigste ressursen i en utdanningsinstitusjon.

Hovedmål for personalpolitikken ved Kunsthøgskolen i Bergen:

Personalpolitikken er et sentralt og dynamisk virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde godt
kvalifisert personale. Omstillingsevnen styrkes ved målrettet kompetanseutvikling og tilrettelegging for gode samarbeidsformer. Arbeidet med å videreutvikle et attraktivt arbeidsmiljø omfatter alle ansatte. 


1.   Personalpolitiske områder

1  Rekruttering og bemanning

Rekrutteringspolitikken skal gjenspeile både faglige, organisatoriske og personalmessige oppgaver og utfordringer. De vurderinger som gjøres før utlysning av en stilling må ta utgangspunkt i kunsthøgskolens langsiktige planer og målsettinger. Åremålsordningen for faglig ansatte og en internasjonal stab gjør at kunst- og designhøgskolen står i en særstilling blant høyere udanningsinstitusjoner.

På en del fagområder har det i flere år vært markedskonkurranse om kvalifisert arbeidskraft. KHiB benytter forskjellige personalpolitiske virkemidler for å sikre rekruttering innen konkurranseutsatte fag. Fleksibilitet ved lønnsfastsetting er et virkemiddel som brukes planmessig.

2  Introduksjon og avgang

Ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal introduksjon og avgang skje på en planlagt og konstruktiv måte. Vi vil arbeide for at nye medarbeidere får et godt førsteinntrykk ved tiltredelse, og for at medarbeidere som fratrer,
enten for å fortsette sin yrkeskarriere et annet sted, eller for å avslutte sin  yrkeskarriere, skal avslutte arbeidsforholdet på en positiv måte.

Dette forutsetter at kolleger mottar nye ansatte på en positiv, åpen og inkluderende måte. Ledere med personalansvar skal følge en fast plan for introduksjon av hver ny medarbeider, slik at dette foregår
systematisk og godt forberedt. 

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal påse at alle medarbeidere som fratrer med pensjon eller etter endt åremål får rett informasjon til rett tid slik at avslutningen på arbeidsforholdet er ryddig og planlagt.

3  Kompetanseutvikling

Kunst- og designhøgskolen skal gi den enkelte ansatte reelle muligheter for kompetanseutvikling for derved å kunne bidra til å oppfylle institusjonens målsettinger og for å tilfredsstille eget behov for faglig utvikling. Kompetanseutvikling skal skje ut fra kunsthøgskolens strategiske behov, men skal også forankres i et personalpolitisk perspektiv hvor den enkeltes interesser tas i betraktning. Medarbeidersamtalen skal være med å kartlegge faglige behov og karrieremessige ønsker og interesser. Kompetanseutvikling kan være alt fra FoU arbeid, videreutdanning og kurs - til jobbrotasjon, hospitering og kollegaveiledning.

Kunst- og designhøgskolen skal preges av at:

 • De ansattes kompetanse er riktig for å møte fremtidens utfordringer. 
 • Det settes av sentrale midler årlig til kompetanseutvikling. 
 • Arbeidsplaner som legger forholdene til rette slik at den enkelte faglig tilsatte kan holde seg oppdatert og utvikle seg innenfor eget fagfelt. 
 • Det tilbys lederutvikling som sikrer handlingskompetanse i en høgskole i endring og omstilling. 
 • Det gis mulighet for teknisk/administrativt personale å søke kompetanseutviklingsmidler til videre studier/opplæring. 
 • Den enkelte tilsatte selv tar ansvar for å holde seg oppdatert innen eget fagfelt og tar initiativ til videre utvikling i tråd med kunsthøgskolens målsettinger.

 

Kunst- og designhøgskolen oppmuntrer til videreutvikling gjennom kompetanseheving slik at den enkelte kan kvalifisere seg i forhold til faglige oppgaver og eventuelt lederoppgaver.

4  Organisasjonsutvikling

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal kjennetegnes som en offensiv og tilpasningsdyktig organisasjon. Tilpasninger i organisasjonen skal skje etter åpne prosesser der konsekvenser analyseres før tiltak iverksettes. Medvirkning ivaretas ved at tillitsvalgte løpende involveres, og medarbeidere holdes informert om mål og planer for arbeidet med organisasjonsutvikling.

5  Arbeidsmiljø, attføring og rusmiddelarbeid

Gode arbeidsvilkår for alle ansatte skal sikre trivsel, integritet, kvalitet og service. Det er viktig å skape rom for fleksibilitet, utvikling og omstilling ved å tilrettelegge arbeidet slik at en bruker både de menneskelige og økonomiske ressursene best mulig.

Organisering av arbeidet skjer innenfor det handlingsrommet som ligger i avtaleverket og institusjonens styringsdokumenter. Praktiseringen av de enkelte bestemmelsene må bygge på gjensidig tillit og forståelse for de
krav som settes.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil arbeide aktivt for å sikre og utvikle et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gir de ansatte trygghet, trivsel og utfordringer i hverdagen. Det skal gis rom for og stimuleres til
personlig og faglig utvikling, samarbeid og fellesskap.

Målet for arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø tar utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens bestemmelser og intensjoner.  I tillegg til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er det viktig å ha klare og likeverdige tilsettingsforhold for alle som arbeider ved kunst- og designhøgskolen.

Et godt fysisk arbeidsmiljø innebærer at alle ansatte må beskyttes mot helseskader og arbeidsulykker. Et godt psykososialt arbeidsmiljø kjennetegnes av kvaliteter som respekt, åpenhet, tillit, god kommunikasjon og samarbeidsvilje.

Arbeidsmiljøet ved kunsthøgskolen skal preges av at:

 • Ledere og medarbeidere er bevisst sitt ansvar for arbeidsmiljøet, og den enkelte tar ansvar og bidrar til trygghet og personlig og faglig utvikling. 
 • Bedriftshelsetjenesten og Trygdeetatens arbeidslivssenters kunnskap og kompetanse brukes aktivt i      forhold som omfatter arbeidsmiljø, attføring og rusmiddelarbeid.  
 • Det tilrettelegges systemer og avtaler i organisasjonen som gjør det mulig for tilsatte ved sykdom eller midlertidig nedsatt arbeidsevne å fortsette i arbeidet, f. eks. ved bruk av aktiv sykemelding og ellers gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). 
 • Ledere og medarbeidere tar ansvar for egen læring og utvikling.

 

Individuelle arbeidsplaner er et styringsverktøy for den enkelte avdeling som ledd i en hensiktsmessig bruk av kunst- og designhøgskolens ressurser. Arbeidsplanen synliggjør for faglig tilsatte hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, og bidrar til at den enkelte kan planlegge og styre sin egen arbeidstid.

Kunst- og designhøgskolen skal påse at:

 • Medarbeidersamtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skjer på en planmessig, systematisk og      individuelt tilpasset måte. Der det skal gis rom for utveksling av informasjon, drøfting av den enkeltes rolle i forhold til kunsthøgskolens/avdelingens mål og strategier, og tilbakemeldinger på arbeidsforhold og resultater. 
 • Faglig ansatte rapporterer og dokumenterer sin virksomhet. 
 • Kunst- og designhøgskolen skal legge forholdene godt til rette for de ansatte til å arbeide med undervisning, FoU, veiledning, formidling, samarbeid, samfunnskontakt og administrative og tekniske funksjoner.

 

6  Likestilling

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal gjennom sin personalpolitikk fremme likestilling mellom kjønn og mellom grupper med ulik kulturell/etnisk bakgrunn

Representasjonen av kvinner og menn i ulike stillinger og verv skal i størst mulig grad være balansert. Kunst- og designhøgskolen skal føre en lønnspolitikk som sikrer reell likelønn mellom kvinner og menn.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal i sin undervisning og det kunstneriske/designfaglige utviklingsarbeid fremme likestilling ved å gi begge kjønn like utviklingsmuligheter.

7  Livsfase- og seniorpolitikk

KHIB vil legge til rette for at familie- og arbeidsliv best mulig kan kombineres i de forskjellige livsfasene.

KHIB skal preges av at:

 • Permisjonsreglene anvendes fleksibelt slik at yrkesliv og familieliv kan kombineres på en optimal måte for den enkelte og for KHIB. 
 • Medarbeidere som ønsker å arbeide deltid av hensyn til omsorg fortsatt har mulighet til å avansere karrieremessig. 
 • Overgang til pensjon skjer i verdige former for den enkelte senior.  
 • Alle over 62 år får god informasjon om både retten til å fortsette i arbeid og om hvilke muligheter de har til hel eller delvis pensjon i årene fram til fylte 70 år.

 

 8  Lønnspolitikk

Lønn er et viktig personalpolitisk virkemiddel for å rekruttere og beholde godt kvalifisert personale. Lønnspolitikken står sentralt også i omstillingsprosesser og i likestillingsarbeidet. Rammene for kunsthøgskolens
lokale lønnspolitikk er trukket opp av styret. Innenfor disse rammene skal det lokale lønnsarbeidet dekke flere forskjellige formål.

Innen områder der det er problemer med å rekruttere eller beholde godt kvalifisert personale er markedstilpassing av lønn et av flere nødvendige tiltak som blir praktisert. For å stimulere personalet til utvikling
og innsats er det behov for en helhetlig og forutsigbar lønnspolitikk. Både markedstilpassing og stabilitet er viktige personalpolitiske hensyn som institusjonen må ivareta gjennom en fleksibel lønnspolitikk.

For å skape mest mulig åpenhet om det lokale lønnsarbeidet er det i "Arbeidsgiverpolitikk ved KHiB" gitt retningslinjer for prosessen og satt opp kriterier som skal legges til grunn ved stillings- og personvurdering.
I tillegg er det tilrettelagt en spesiell, nasjonal ordning for tilsatte i faglige stillinger. Disse kan få stillingsopprykk etter kompetansevurdering.

3.   Varighet

Personalpolitikk ved KHiB evalueres årlig i samråd med organisasjonene, og revideres ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   

Publisert: 22.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin