Rektormoete_kandidater

Handlingsplan for likestilling 2014-2015

2014-2015

 Les handlingsplanen her.

HOVEDMÅL

Det skal være full likestilling mellom kvinner og menn ved Kunsthøgskolen i Bergen.

1. PERSONALPOLITIKK

Hovedmål:
Kunsthøgskolen i Bergen skal gjennom sin personalpolitikk fremme likestilling mellom kjønnene.

 • Representasjonen av kvinner og menn i ulike stillinger og verv skal være balansert, med minimum 40 % av hvert kjønn.
 • Kunsthøgskolen skal føre en personalpolitikk som gjør det mulig å rekruttere, utvikle og beholde motiverte og kvalifiserte medarbeidere.
 • Kunsthøgskolen skal føre en lønnspolitikk som sikrer reell likelønn mellom kvinner og menn.

 

Tiltak:
Kunngjøringstekster, stillingsbetenkninger

 • Det skal legges vekt på å utforme stillingsutlysninger og -betenkninger slik at de ikke favoriserer det ene kjønn.
 • Når det i konkurranse om en stilling er søkere av begge kjønn, skal begge kjønn være representert i bedømmelseskomiteen.
 • Ved utlysing og tilsetting i faglige stillinger skal begge kjønn være representert blant de sakkyndige (Lov om universiteter og høgskoler § 6-3).
 • Når søkere blir innkalt til intervju skal begge kjønn være representert i intervjugruppa.

 

Ansvarlig:
Ledelse/Personalenhet/fagorganisasjonen

 Kompetanseutvikling/lederutvikling

 • Kunsthøgskolens ledelse må legge forholdene til rette for å gi kvinner kompetansehevende oppgaver
 • Forholdene legges til rette for at kvinnelige ansatte får delta på kurs og annen kompetansefremmende videreutdanning. 
 • Likestillingsaspektet integreres i det interne opplæringstilbudet.
 • Det arbeides for å få kvinner i lederstillinger.

 

Ansvarlig:
Ledelse/Personalenhet


Velferd

 • Forholdene legges best mulig til rette for at ansatte med omsorgsforpliktelser skal kunne ta omsorgspermisjon og redusert eller fleksibel arbeidstid. 

 

Ansvar:
Ledelse/Personalenhet

Vern mot seksuell trakassering

 • Tiltak skal settes i gang straks det er meldt om/mistanke om seksuell trakassering.
  Dette gjelder både ansatte og studenter.  Handlingsplan foreligger.

Ansvarlig:

Kontaktpersoner ved Personalenhet og Studieenhet.


Lønn

 • Gjennom lokale lønnsforhandlinger skal partene påse at det ikke blir systematiske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
 • Kriterier for lønnsfastsettelse ved tilsetting og lokale lønnsforhandlinger må være kjønnsnøytrale, og arbeid av lik verdi skal lønnes likt uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag.

 

Ansvar:
Ledelse, Personalenhet, Fagorganisasjonene

Økonomiske tiltak

 • Det avsettes årlig midler over Kunsthøgskolens budsjett til gjennomføring av de likestillingstiltakene som blir prioritert det enkelte år. Handlingsplanen er retningsgivende for prioritering av de enkelte tiltakene.

 

Ansvar:
Ledelse/Økonomienhet

 

2.  ORGANISASJON OG LEDELSE

Hovedmål:
I Kunsthøgskolens ledelse, styre, råd og utvalg skal det være en mest mulig lik fordeling av begge kjønn.

Ifølge  § 21 i Likestillingsloven skal styrer, råd og utvalg med 4 medlemmer eller flere, hvert kjønn være representert med minst 40 % av medlemmene. I utvalg med 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Tiltak:

 • Kvinner må motiveres og oppfordres til å stille som kandidater til lederverv ved
  Kunsthøgskolen.
 • Kvinner må gis mulighet til deltakelse i alle typer arbeidsgrupper.
 • Det utarbeides årlige konkrete planer for likestillingstiltak og rapporter om gjennomførte tiltak. Planene og rapportene innarbeides i Kunsthøgskolens øvrige plan- og budsjettdokumenter under et eget punkt om likestilling.
 • Det prioriteres å bruke nødvendig administrativ kapasitet for å sikre samordning og gjennomføring av de vedtatte likestillingstiltak. 
 • Det skal redegjøres for forhold som angår likestilling mellom kvinner og menn i Kunsthøgskolens årsbudsjett. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering i henhold til Handlingsplan for likestilling.

 

Ansvar:
Ledelse og nominasjonskomiteer ved valg til verv.

 

3.   UNDERVISNING, FORSKNING OG FAGLIG UTVIKLINGSARBEID

Hovedmål:
Kunsthøgskolen i Bergen skal i sin undervisning, forskning og faglige utviklingsarbeid fremme likestilling gjennom å gi begge kjønn like utviklings-, lærings- og forskningsmuligheter.
Forsknings- og utviklingsarbeidet skal reflektere både kvinners og menns virkelighet og perspektiv.

Ansvarlig:

Ledelse, dekanene


4.  STUDIEMILJØ OG STUDENTREKRUTTERING

Hovedmål:
Kunsthøgskolen skal arbeide for å øke andelen studenter av det kjønn som er underrepresentert i det enkelte studiet.
Kunsthøgskolens studietilbud skal fremstå som attraktivt for begge kjønn.

Tiltak:

 • Studieplaner, informasjons- og veiledningsmateriale utformes slik at kvinner og menn blir motivert og stimulert til å velge studier over hele fagfeltet. 
 • Undervisningstider, studie- og eksamensordninger og lignende legges til rette slik at de tar best mulig hensyn til omsorgsfunksjoner.
 • Det lages oversikt over gjennomstrømming fordelt på kjønn.
 • I ulike oversikter som utarbeides over antall studenter ved de ulike studiene, skal også kjønnsfordelingen framkomme.

 

Ansvar:
Studieenheten, dekanene

 

Lover og avtaleverk:

 • Likestillingsloven
 • Diskrimineringsloven
 • Universitet- og høgskoleloven(§ 6-2)
 • Arbeidsmiljøloven

 

 

 

 

 

Publisert: 24.11.2011 av Ragnhild Bruvik Berg Oppdatert: 14.07.2015 av Rebecca Rodriguez