Arbeidsmiloe.jpg

Personalpolitikk ved KHiB

Kunst- og designhøgskolen i Bergen vektlegger sentrale prinsipper som helhetssyn, dialog, kreativitet, åpenhet og fokus på medarbeiderutvikling.

Hovedmålet for personalpolitikken ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen er å være et sentralt og dynamisk virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifisert personale. Omstillingsevnen styrkes ved målrettet kompetanseutvikling og tilrettelegging for gode samarbeidsformer. Arbeidet med å videreutvikle et attraktivt arbeidsmiljø omfatter alle ansatte.

De personalpolitiske områdene:

  • Rekruttering og bemanning
  • Introduksjon og avgang
  • Kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Arbeidsmiljø, attføring og rusmiddelarbeid
  • Likestilling
  • Livsfase- og seniorpolitikk
  • Lønnspolitikk

 

Organisasjonskulturen skal bidra positivt til at kunst- og designhøgskolen er en lærende organisasjon som kontinuerlig tilpasser seg nye utfordringer. Ledere som fremmer disse prinsippene vil bidra til å utvikle og forvalte våre menneskelige ressurser på best mulig måte.

 

 

likestilling.jpg

Personalpolitikk

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal vektlegge sentrale prinsipper som helhetssyn, dialog, kreativitet, åpenhet og fokus på medarbeiderutvikling.

raushet

Lokal lønnspolitikk

Arbeidsgiver og arbeidstakersiden ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) har i fellesskap utarbeidet den lokale lønnspolitikken som en oppfølging og konkretisering av de sentrale avtalepartenes føringer, og som en felles plattform for det lønnspolitiske arbeidet ved institusjonen innenfor de delene av lønnspolitikken KHiB har beslutningsmyndighet over.