Stromgaten.jpg

Visit us

Bergen Academy of Art and Design (KHiB)

Strømgt. 1
5015 Bergen
Norway

+ 47 55 58 73 00 (phone)
+ 47 55 58 73 10 (fax)

khib@khib.no